EB 1 เรื่องวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ 27 พย. 2562 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

 EB1 (1) บันทึกข้อมูลรายงานผู้บริหารรับทราบ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

 EB1 (2) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 EB1 (3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 2 เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ 18 พย. 2562 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

 EB2 (1) บันทึกข้อมูลรายงานผู้บริหารรับทราบ นำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

 EB2 (2) คำสั่ง/ข้อสั่งการ ลงนามโดยผู้บริหารของหน่วยงาน

 EB2 (3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

 EB2 (4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 3 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   จำนวน 2 โครงการ ณ 27 พย. 2562 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

 EB3 (1) วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป   จำนวน 1 โครงการ

 EB3 (2) วงเงินสูงสุด   จำนวน   1 โครงการ

 EB3 (3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 4 เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของคลังวัสดุทุกประเภท รวม 6 คลัง ณ 14 พย. 2562 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

 EB4 (1) บันทึกสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562

 EB4 (2) บันทึกสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2562

EB 5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภาระกิจหลักของหน่วยงาน ณ 20 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภาระกิจหลักของหน่วยงาน ณ 20 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภาระกิจหลักของหน่วยงาน ณ 20 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 8 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ณ 4 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 9 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563 ณ 9 มี.ค.2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 10 ข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ณ 4 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 11 ข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ณ 4 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 12 ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของหน่วยงาน ณ 12 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 13 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน ณ 11 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 14 ข้อมูลการรายงานประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานปีงบประมาณ 2563 ณ 6 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 15 นำข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับเจตจำนงสุจริตขอผู้บริหารต่อสาธารณชน ณ 17 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 16 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ณ 3 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 17 เผยแพร่ข้อมูลการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน ณ 17 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 18 ข้อมูลการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563 ณ 6 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 19 ข้อมูลการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่   ณ 17 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 20 เผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ณ 3 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 21 ข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ณ 17 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 22 เผยแพร่ข้อมูลการจัดประชุม หรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ณ 3 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 23 ข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563 ณ 6 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 24 ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงาน ปี 2563 ณ 6 มี.ค. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 25 นำข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ ณ 7 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

EB 26 นำข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ ณ 7 กพ. 2563 โดย กลุ่มงานจัดการงานทั่วไป

Message us
WordPress Lightbox