Block Title

ข่าวสารกิจกรรม โรงพยาบาลพนา

ดูข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งหมด

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบ

Avatar

adminweb

July 9, 2024

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 5 ตำแหน่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังรายละเอียดที่แนบ

Avatar

adminweb

April 3, 2024

แจ้งผู้มารับบริการทุกท่าน

ด้วย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีกำหนดรายการบริการที่ให้มีการพิสูจน์ตัวตนของผู้รับบริการเพื่อยืนยันการใช้สิทธิในการเข้ารับบริการ (Authentication) ด้วยวิธีการใช้บัตรประชาชน Smart Card โดย เริ่ม ดำเนินการ 15 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไปดังนั้น ทางโรงพยาบาลพนาจึงขอแจ้งผู้มารับบริการทุกท่านให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่มารับบริการ

แบนเนอร์ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพนา

ลิงค์โปรแกรมออนไลน์ โรงพยาบาลพนา

ข่าวประชาสัมพันธ์/การรับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันจำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ณ วันที่ 3 เมษายน 2567

ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพนา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 15 พฤศจิกายน 2566

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมโรงพยาบาลพนา : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 15 พฤศจิกายน 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเวรเปล ดังรายละเอียดที่แนบ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 14 พฤศจิกายน 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดังรายละเอียดที่แนบ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 14 พฤศจิกายน 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเวรเปล ดังรายละเอียดที่แนบ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 4 ตุลาคม 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ดังรายละเอียดที่แนบ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 2 ตุลาคม 2566

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ดังรายละเอียดที่แนบ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 28 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ดังรายละเอียดที่แนบ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 26 กันยายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานบริการ พนักงานประจำห้องยา ดังรายละเอียดที่แนบ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 5 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 อัตรา 1.ตำแหน่งเวรเปล 1 อัตรา 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล 1 อัตรา ดังรายละเอียดที่แนบ : โดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 9 กันยายน 2565

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง/รายงานงบการเงิน

ประกาศผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการส่งเสรอมคุณธรรมชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าอักเสบฯ ปี 2567 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระยะเวลา 6 เดือน ปีงบประมาณ 2567 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่รางประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม ระยะเวลา 6 เดือน (เม.ย. 67 – ก.ย. 67) : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปีงบประมาณ 2567 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปีงบประมาณ 2567 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 11 กันยายน 2566

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลพนาและศูนย์แพทย์แผนไทยพนา : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 1 กันยายน 2566

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดให้กับอาคารโรงพยาบาลพนาและอาคารคลินิกบริการศูนย์แพทย์แผนไทย : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ 1 กันยายน 2566

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ :โดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 :โดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดแปลงสัญญานภาพเอ็กเรย์เป็นระบบดิจิตอล รายละเอียดที่แนบ :โดยกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ 17 มกราคม 2566

ประกาศขาดทอดตลาดพัสดุ : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ 12 มกราคม 2566

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทำอุปกรณ์พยุงส้นเท้า : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ..๒๕๖๖: โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมในโรงพยาบาลพนา: โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารโรงพยาบาลพนาและศูนย์แพทย์แผนไทยพนาปีงบประมาณ 2566 : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป ณ วันที่ 2 กันยายน 2565

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2565 ถึงวันที่ 11 ก.พ. 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. : โดยกลุ่มงานจัดการงานทั่วไป 

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลพนาก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527  เป็นโรงพยาบาลขนาด  10  เตียงด้วยงบประมาณ
การก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ 
15 ไร่  3 งาน  69  ตารางวา  บ้านเลขที่  225 
หมู่ 12  ต.พนา อ.พนา  จ.อุบลราชธานี
(ขณะนั้น)พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณขยายเป็นโรงพยาบาล  30  เตียงก่อสร้างด้วยงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขทางราชการจึงได้ย้าย
ที่ก่อสร้างที่ดินวนอุทยานดอนเจ้าปู่ตา

โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

225 หมู่ 2 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180

su.phana@hotmail.com
045-463-114-5
045-463-114-5 ต่อ 131