ไตรมาสที่ 1

MOIT 1  :  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

1.คำสั่ง/กรอบแนวทาง

          1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          1.2 คำสั่ง/ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุด

          1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

           2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

           2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2  : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

           1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

           1.2 นโยบายของผู้บริหาร

           1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน

           1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

           1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

           1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2566

           1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

           1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6.อินโฟกราฟฟิคคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

7.ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

13.คู่มือการปฏิบัติงานการ้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14.คู่มือการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

15.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565

17.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ ปีงบประมาณ 2565

MOIT 3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT : 4  หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

        1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

        1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการและงบลงทุน)

        1.4 คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

        1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

        2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

        2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

        3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

        3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

        3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT : 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.สรุปผลการจัดหาพัสดุ

          2.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2565

          2.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

          3.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           

Message us
WordPress Lightbox