EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการฯ

 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเวบไซต์

 คำสั่ง มาตรการ กลไกลหรือระบบในการดำเนินการ

 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลฯ

 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน

ชุดใบสำคัญเบิกเงิน

ขออนุมัติแต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของงานซื้อวัสดุสำนักงาน

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 นโยบายและทิศทางการพัฒนางาน 2564

 บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลพนา

 ราชกิจจานนุเบกษา ว่าด้วยการดำเนินการ

 รายงานสรุปผลการรับเรื่อง

 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน

 EB 2 (1.1) รายนามผู้บริหารหน่วยงาน โรงพยาบาลพนา

 EB 2 (1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพนา ปี 2564

 EB 2 (1.7) ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ที่อยู่และที่ตั้ง

 EB 2 (1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน

 EB 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานโรงพยาบาลพนา

 EB 2.3 (4) กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม strong ที่มีความต่อเนื่อง

 EB 2 (3) ขออนุญาตเผยแพร่แผนปฎิบัติการประจำปีของหน่วยงานลงเว็ปไซต์

 EB 2 (4) รายงานผลการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

 EB 2 (4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วย

 EB 2 (4)  สรุปผลการติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี  2564

 EB 2 (4)  สรุปผลการติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี  2564  ไตรมาสที่ 4 

 EB 2 (9.3) รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 EB 2 (9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ/จ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 3

EB 2 (9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อ/จ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 4

EB 3 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563

 บันทึกเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ

 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ

 EB 4 (1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

 EB 4 (2) 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

 EB 4 (2.1) บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบและสั่งการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์หน่วยงาน

 EB 4 (2) 2.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและก

 EB 4 (2) หนังสือจัดสรรงบประมาณ

 EB 4 (3) 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนว

 EB 4 (3) 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็ปไซต์ข

 EB 4 (3) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

 EB 4 (3.3) ชุดที่ 1 แต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณ

 EB 4 (3.3) ชุดที่ 2 แต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณ

 EB 4 (3.3) ชุดที่ 3 แต่งตั้งผู้กำหนดรายละเอียดคุณ

 EB 4 (4) คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประก

 EB 4 ผลของแผนการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือน ปี 2564

 แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปี 2564 (1 ต.ค 25

 แผนจัดซื้อ วัสดุแผนไทย ปีงบประมาณ 2564

 แผนจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบป

 แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2564

 แผนพัฒนาโรงพยาบาลพนา โดยเงินบำรุง ปีงบประ

 สรุปแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปร

 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน เมษายน –  มิถุนายน 2564  ชุดที่ 1  จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือน เมษายน –  มิถุนายน 2564   ชุดที่ 2  จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 ชุดที่ 1  ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนกรกฏาคม  2564

 ชุดที่ 2  ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม  2564

EB5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

 EB5 1 เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 1

 แสดงแบบ สขร.เดือน ตค.63

 แสดงแบบ สขร.เดือน พย. 63

 แสดงแบบ สขร.เดือน ธค.63

 แสดงแบบ สขร. เดือน มีนาคม 2564

 แสดงแบบ สขร. เดือน เมษายน 2564

 แสดงแบบ สขร. เดือน พฤษภาคม 2564

 แสดงแบบ สขร. เดือน มิถุนายน  2564

 แสดงแบบ สขร. เดือน มิถุนายน  2564

 แสดงแบบ สขร. เดือน กรกฏาคม  2564

 แสดงแบบ สขร. เดือน  สิงหาคม  2564

 แสดงแบบ สขร. เดือน  กันยายน  2564

EB6   1. บันทึกข้อความขออนุญาตลงนามในนโยบาย และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         2. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล        

EB 7   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้

          มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     7.2 ประกาศมาตรการกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงให้ทราบทั่วทั้งองค์กร (ยังไม่มี)

     7.5 หนังสือแจ้งเวียนมาตรการกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและแบบฟอร์มแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่ายเว็ปไซต์

EB8   1.บันทึกข้อความลงนาในประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร

         3. ผลการปฏิบัติราชการประจำปีบุคลากร รอบ 2 ปี 2563

         4. ผลการปฏิบัติราชการประจำปีบุคลากร รอบ 1 ปี 2564

        5. รายงานผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ เมษายน 2564 

EB 9  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  

(1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

(1.2) โครงการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  (1.3) รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 (1.4) ภาพกิจกรรมการอบรม

 (1.5) สรุปรายงานผลการจัดอบรมตามโครงการ

         9.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

         9.2 โครงการ

         9.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

EB10 คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

         1.บันทึกข้อความขอนำข้อมูลเผยแพร่เชิงสถิติและปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         2. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

         3. สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน

         4. ช่องทางการร้องเรียน

EB 11 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

          1.บันทึกข้อความขอนำข้อมูลเผยแพร่เชิงสถิติและปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         2. สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

         3. สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

         4. สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกบเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ปี 2564 

       ( 2.2)  สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
       ( 3.2)  สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน

       ( 4)  สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานEB 12  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

       12(1.1)  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงกาและปรากฎการณ์ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

       12(1.2)  โครงการ/กิจกรรม

       12(1.3)  รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

       12.2 รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรม

       12.3 จะเอาลิงค์เดียวกับข้อ 12.2 ไม่ต้องทำ

       12.4 รายงานติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก

       12.5 ภาพประชุมคัดเลือกโครงการ/ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจ

       12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการฯ

       12.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

       13.1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

       13.2 มาตรการป้องกันการรับสินบน

       13.3 แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน

       13.4 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันกรรรับสินบนทุกรูปแบบ

EB14   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

        14.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        14.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ

        14.3 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ และผังกระบวนงานการยืมพัสดุ

        14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ

EB15   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ

        15.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        15.2 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ และผังกระบวนงานการยืมพัสดุ

        15.3 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ

EB16   เจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชน

        16.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริต

        16.3 คำรับรองปฏิบัติราชการ

        16.4 รูปถ่ายประกอบ

EB17   การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        17.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        17.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

EB 18 หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

      18.1 รายงานผลการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      18.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและส่งการปรากฎการณ์ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

      18.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

      18.4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและส่งการปรากฎการณ์ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

      18.5 รายงานผลการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

      18.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 18.7 แบบฟอร์ม 2 แบบรายงานติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน (กันยายน 2564)

 18.8 แบบฟอร์ม 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน (กันยายน 2564)

 18.9 บันทึกรายงานการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ไตรมาสที่ 4  รอบ 12 เดือน

 
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

       19.1 บันทึกข้อความขอเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

       19.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

       19.3 สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

       19.4 บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

       19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ฯ

       20.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

       20.2 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

       20.3 แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

       20.4 รายงานผลการกำกับติดตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

       21.1 หลักฐานการอบราให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

             1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

             2. โครงการ

        21.2  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

        21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม

        21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

        21.5 ภาพกิจกรรม (จะเอาภาพใน EB 9)

        21.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

EB 22

        EB 22.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการ

        EB 22.2 โครงการ

        EB 22.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม กิจกรรม

        EB 22.4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ กิจกรรม

        EB 22.5 รายงานผลการจัดโครงการ กิจกรรม

       EB 22.6 ภาพกิจกรรม สถานที่จัดโครงการ

EB 23 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรมSTRONG”

          23.1 หนังสือแต่งตั้งคณะทำงาน/คำสั่ง/ประกาศ/โครงการ

          23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม

          23.3 รายชื่อสมาชิกชมรม

          23.4 รายงานผลการดำเนินงานของชมรม

          23.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

        23.6 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา ชมรม STRONG   รอบ  12 เดือน

        23.7 ภาพกิจกรรมของจิตอาสาชมรม STRONG

EB24  ข้อมูลแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษย์และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

        24.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

        24.3 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

        24.4 หนังสือแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ 

       24.5 รายงานกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

EB5 สรุปผลการจัดพัสดุ

          -แบบ สขร.เดือนธันวาคม  2563

          -แบบ สขร.เดือนมกราคม 2564

          – แบบ สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2564

          – แบบ สขร.เดือนมีนาคม 2564

Message us
WordPress Lightbox