MOIT 1  :  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

1.คำสั่ง / กรอบแนวทาง

1.1   บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.2   คำสั่ง มาตรการ กลไกล หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.3   กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.4   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

 2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2  : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.      ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1   ข้อมูลผู้บริหาร

1.2   นโยบายของผู้บริหาร

1.3   โครงสร้างของหน่วยงาน

1.4   หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.5   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1.6   ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2565

1.7   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

1.8   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

     2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

     3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

     4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

     5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

     6.อินโฟกราฟฟิคคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

     7.ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

     8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

     9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

    10.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

    11. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงาน)

    12.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)       

    13.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน)

    14.คู่มือการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

    15.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

    16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

    17.1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

    17.2 แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ(แผนการจัดหา

    17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด   

    7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560ฯ

   17.5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ต

MOIT 3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

            3.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

           3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  MOIT : 4  หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

        1)  หนังสือแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560ฯ 

 3)  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          4.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

                      4.2.1 รายงานผลของแผนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน)

                      4.2.2 รายงานผลของแผนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบดำเนินงาน)

          4.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(งบดำเนินการและงบลงทุน)

               4.3.1 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2565

               4.3.2 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565

               4.3.3 แผนจัดซื้อวัสดทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565

               4.3.4 แผนจัดซื้อวัสดุ Lab ปีงบประมาณ 2565

               4.3.5 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์สมุนไพร ปีงบประมาณ 2565

               4.3.6 แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2565

          4.4 คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

          4.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Moit 4 : ไตรมาสที่ 2

        ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

       ข้อ 2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

       ข้อ 3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT : 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

           ข้อ 1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่

           ข้อ 2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          5.2 สรุปผลการจัดหาพัสดุ

               -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม  2564

               -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน  2564

               -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม  2564

               -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2565

               -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

               -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2565

          5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         1.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          6.1.1 บันทึกข้อความลงนามในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565

          6.1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปี 2565

          6.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          2.แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

          6.2.1 บันทึกข้อความลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

          6.2.2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

          6.2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Moit 7 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          7.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบในประกาศมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          7.2 คำสั่งหรือประกาศมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

          7.4 หลักฐานการแจ้งเวียนของประกาศมาตรการและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   ของปี 2565

          7.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 8: หน่วยงานมีการรายงานประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

            ในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก รอบปีงบประมาณ

             พ.ศ. 2564

          8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคคลการฯ

          8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก

          8.3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก

          8.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

  Moit 9 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

          9.1 บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

          9.2 โครงการอบรมวินัยและคุณธรรม

          9.3 รายชื่อผู้เข้าอบรม

          9.4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรม

          9.5 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

9.6   ภาพกิจกรรม

          9.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Moit 11 : หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

          11.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

           11.2 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

          11.3 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน

          11.4 สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

          11.5 สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

           11.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Moit 12 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

          12.1 หลักฐานการจัดโครงการ

          12.2 โครงการ/กิจกรรม

          12.3 รายงานการประชุมโครงการ

          12.4 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ

          12.5 ภาพกิจกรรม

          12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

          12.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานMOIT 13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

          13.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

          13.2 ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

          13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

          13.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 14 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจ่ายยาตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลข้าราชการ

          14.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งหรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมกรจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาฯ พ.ศ.2564

          14.2 คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

          14.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

          14.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 15 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ

          15.1 บันทึกข้อความลงนามในข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

          15.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

           15.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

           15.4 หนังสือแจ้งเวียน

          15.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

 MOIT 16 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปีของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          16.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการป้องกันฯ

          16.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

          16.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

          16.4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

          16.5 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

          16.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

Moit 17 : หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี 2565

          17.1  บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ

          17.2  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ

          17.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          17.4  บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ

          17.5  รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

          17.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Moit 18 :  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน

          18.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ

          18.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

          18.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2565

          18.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

          18.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Moit 19 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานและมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

          19.1 บันทึกลงนามในคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

          19.2 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

          19.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

          19.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

          19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          19.6 แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมของชมรม STRONG

          19.7 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG

          19.8 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG

          19.9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Moit 20 : หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตมประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปี พ.ศ. 2565

          20.1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

          20.2 มีการรายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระบบ MSRS

          20.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 22 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณ

          22.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

          22.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

          22.3 กิจกรรมประกาศเจจำนงของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

          22.4 ภาพถ่ายกิจกรรม

          22.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT23 :  หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

           มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

          23.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

          23.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

          23.3 คู่มือแนวปฏิบัติประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

          23.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

รายละเอียดของข้อมูลไตรมาสที่ 4  ปีงบประมาณ 2565

MOIT 2 (9)  ไตรมาส 4 สรุปผลการดำเนินงานการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565

MOIT : 4  หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

                      4.1 รายงานผลของแผนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน)

                      4.2 รายงานผลของแผนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบดำเนินงาน)

                      4.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT : 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

          5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบเกี่ยวกับการสรุปผลการจัดหาพัสดุ ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          5.2 สขร.1 เดือนกรกฏาคม  2565

          5.3 สขร.1 เดือนสิงหาคม  2565

          5.4 สขร.1 เดือนกันยายน   2565

          5.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 8: หน่วยงานมีการรายงานประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

            ในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก รอบปีงบประมาณ

             พ.ศ. 2565

          8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคคลการฯ

          8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก

          8.3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก

          8.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

EB 11 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

          11.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน

         11.2 บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารรับทราบฯ

         11.3 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติการหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน               

         11.4 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

         11.5 แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

          13.1 บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดประกาศ  มาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

          13.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

          13.3 แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 14 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจ่ายยาตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลข้าราชการ

          14.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามผล  คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาฯ พ.ศ.2564

          14.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามผล  คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯตามที่หน่วยงานกำหนด

          14.3 แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 17   การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

        17.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        17.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

        17.3 แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

        17.4 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        17.5 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

        17.6 แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ฯ

          20.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและมีการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

          20.2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด จากระบบ MSRS

          20.3 แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT23 :  หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

           มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

          23.1 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานกำกับติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

          23.2 Print Screen หน้าจอ Goole From

          23.3 แบบฟอร์มการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

Message us
WordPress Lightbox