กลุ่มงานเทคนิคบริการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

งานวิเคราะห์สิ่งตัวอย่างทางห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์

งานธนาคารเลือดและบริการส่วนประกอบของเลือด

Message us
WordPress Lightbox