พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กรโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

2. ให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

3. พัฒนาการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร

4. ให้บริการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่าย

Message us
WordPress Lightbox