ประวัติความเป็นมา

 โรงพยาบาลพนาก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2527  เป็นโรงพยาบาลขนาด  10  เตียงด้วยงบประมาณการก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่  15 ไร่  3 งาน  69  ตารางวา 
บ้านเลขที่  225  หมู่ 12   ตำบลพนา  อำเภอพนา  จังหวัดอุบลราชธานี (ขณะนั้น)พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณขยายเป็นโรงพยาบาล  30  เตียงก่อสร้างด้วยงบประมาณ
กระทรวงสาธารณสุขทางราชการจึงได้ย้ายที่ก่อสร้างที่ดินวนอุทยานดอนเจ้าปู่ตา ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่ถนนพนา-ตระการพืชผล หมู่ 2 บ้านดอนขวัญ  ตำบลพนา  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ  เนื้อที่  25  ไร่  2 งาน  89 ตารางวา โดยย้ายที่ทำการแห่งใหม่นี้ เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2542 ส่วนพื้นที่โรงพยาบาล 10 เตียงเดิม ได้ปรับปรุง
เป็นศูนย์แพทย์แผนไทยที่มีการให้การบริการด้านแพทย์แผนไทย นวด อบ ประคบ สมุนไพร การผลิตยาสมุนไพร การฝึกอบรมด้านแพทย์แผนไทย  มีผู้อำนวยการทั้งหมด 10 คน
คนปัจจุบันคือ นายแพทย์ปฐมพงศ์   ปรุโปร่ง  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ  เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2551               
จากการที่ชุมชนพนาเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า  300  ปีมีสังคม วัฒนธรรม แบบชาวพุทธมีพระเหลาเทพนิมิตเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีธรรมชาติที่สงบร่มรื่น ทำให้อำเภอพนา
เป็นอำเภอที่มีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมแบบค่อยเป็นค่อยไปและปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมพื้นที่  มีคำขวัญของอำเภอว่า “พนาเมืองเก่า พระเหลาเทพนิมิตร
ผ้าขิตสวยดี มัดหมี่จานลาน วนอุทยานดอนเจ้าปู่ เมืองครูนักปราชญ์” และมีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอำเภอว่า “พนาเมืองน่าอยู่ ชูการศึกษา    พัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้นำแพทย์แผนไทย” มีประชากรทั้งอำเภอ  29,868  คนมีประชากร  UC   21,674   คน  มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย                                 
                     – โรงพยาบาลชุมชน  ขนาด  30  เตียง    1  แห่ง                                
                     – ศูนย์แพทย์แผนไทยพนา                      1  แห่ง (รพ.เดิม ภายใต้การบริหารของโรงพยาบาลพนา)
                     –  โรงพยาบาลตำบล                              5  แห่ง

Message us
WordPress Lightbox