ค่านิยม

P: People Center

ให้คุณค่ากับทุกเสียงของประชาชน 

H: Happiness

ปรับตน เปลี่ยนคนในองค์กรให้สุขล้น  

A: All together

ปลุกเร้าความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียว 

N: Network

เกี่ยวร้อยเครือข่ายอย่างเหนียวแน่น  

A: Advance

สร้างแก่นความกล้าคิดกล้าทำนำสมัย

Message us
WordPress Lightbox