MOIT 1  :  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

1.คำสั่ง/กรอบแนวทาง

          1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          1.2 คำสั่ง/ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุด

          1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

           2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

           2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2  : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

           1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

           1.2 นโยบายของผู้บริหาร

           1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน

           1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

           1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

           1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2567

           1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

           1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6.อินโฟกราฟฟิคคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

7.ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

13.คู่มือการปฏิบัติงานการ้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14.คู่มือการปฎิบัติงานตามภาระกิจหลักและภาระกิจสนับสนุน

15.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

16.รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ในปี พ.ศ. 2566

17.รายงานผลการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566

ข้อ 18

18.1.การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566

18.2.แผนการจัดซื้อและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

18.3.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567

18.4.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรฯ

MOIT 2 : T2

10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลพนา ไตรมาสที่ 2/2567

MOIT 3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT : 4  หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

        1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

        1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการและงบลงทุน)

1.3.1 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2567

               1.3.2 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2567

               1.3.3 แผนจัดซื้อวัสดทันตกรรม ปีงบประมาณ 2567

               1.3.4 แผนจัดซื้อวัสดุ Lab ปีงบประมาณ 2567

               1.3.5 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์สมุนไพร ปีงบประมาณ 2567

               1.3.6 แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2567

        1.4 คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

        1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

        2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

        2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1 บันทึกแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ

3.2 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ

3.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 4 T2 : หน่วยงานมีการรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2567  

1.2 สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงานและงบลงทุน ปี 2567

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Moit 4 T3 : หน่วยงานมีการรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          ข้อ 1.บันทึกข้อความรายงานที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

          ข้อ 2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานตามกรอบรยะเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

                 -หมวดงบดำเนินงาน

                 -หมวดงบลงทุน

           ข้อ 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT : 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.สรุปผลการจัดหาพัสดุ

          2.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2566

          2.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

          3.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2566

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 5 T2 :   หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           1.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2567

           1.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

           1.4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2567

           1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Moit 5 T3 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบ สขร.) ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

1.บันทึกที่ผู้บริหารลงนามรับทราบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.)

            2.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.เดือน เมษายน  2567

            3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.เดือน พฤษภาคม 2567

            4.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.เดือน มิถุนายน 2567

            5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 6 T2 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          1.1 บันทึกข้อความลงนามในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2567

          1.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปี 2567

          1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          1.4 บันทึกข้อความลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

          1.5 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

          1.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 7: หน่วยงานมีการรายงานประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก รอบปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

          1.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคคลการฯ รอบ ตค.66- มี.67

          1.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก

          1.3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก

          1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Moit 7 T3 :  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ

1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชกา ระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ

           2. มีประกาศรายงานการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชกา ระดับดีเด่นและระดับดีมาก

           3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชกา ระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ

          4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Moit 8 T3 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม

  1. บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

            2.โครงการ

            3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรม

            4.รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

            5.ภาพกิจกรรม

            6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 9 T2 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

          1.1 มีคู่มือปฏิบัติงานการับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

          1.2 มีคู่มือปฏิบัติงานการับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          1.3 มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

          1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 10 T2 : หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          1.1 สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

          1.2 สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.3 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 11 T2 :  หน่วยงานมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

               1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงกาและปรากฎการณ์ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

               1.2 โครงการ

               1.3 รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรม

               1.4 รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรม

     1.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

               1.6 ภาพกิจกรรม

               1.7 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

               1.8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 12 T2 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุกลไกการกำกับติดตามในปีงบประมาณ 2567

          1.1 ประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

          1.2 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบในคำสั่งหรือประกาศ หรือข้อสั่งการและมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          1.3 คำสั่งหรือประกาศ หรือข้อสั่งการมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

          1.4 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

          1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 13 T2 : หน่วยงานมีการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข

          1.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานเรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมกรจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาฯ พ.ศ.2566 – 2567

          1.2 รายงานการประเมินของแต่ละหน่วยงานฯ ที่ (Print) สำเนาคำตอบรายงานการประเมินฯจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

          1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 14 T2 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ

          1.1 บันทึกข้อความลงนามในข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

          1.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและสิ้นเปลือง

           1.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและสิ้นเปลือง

          1.4 หนังสือแจ้งเวียน

          1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 15 T2 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการป้องกันฯ

          1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

          1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

          1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

          1.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

          1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16 T2 : หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2567

          1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ

          1.2 สรุปรายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

          1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

          2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

          2.2 สรุปรายงานผลตามปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

          2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 17 T2 : หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ

          1.1 บันทึกข้อความลงนามที่แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตปี 2567 และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

          1.2 มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

           1.3 บันทึกข้อความลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตปี 2567 และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

          1.4 มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 18 T2 : หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

          1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบในคำสั่ง ประกาศ และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล

          1.2 มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

          1.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

          1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19 T2 : หน่วยงานมีการรายงานลการส่งเสริมหรือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีกาเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำงบประมาณ 2567

          1.1 บันทึกข้อความที่ผู้บริการลงนามรับทราบรายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน

          1.2 รายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS

          1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 21 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานของผู้บริหารต่อสาธารณ

          1.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

          1.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

          1.3  กิจกรรมประกาศเจจำนงของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

          1.4 ภาพถ่ายกิจกรรม

          1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 22 T2 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

          1.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

          1.2 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

          1.3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

           

Message us
WordPress Lightbox