ไตรมาสที่ 1

MOIT 1  :  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

1.คำสั่ง/กรอบแนวทาง

          1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          1.2 คำสั่ง/ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุด

          1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

           2.1 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

           2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2  : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

           1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

           1.2 นโยบายของผู้บริหาร

           1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน

           1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

           1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

           1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2566

           1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

           1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

6.อินโฟกราฟฟิคคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

7.ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

12.คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่

13.คู่มือการปฏิบัติงานการ้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14.คู่มือการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

15.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565

17.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ ปีงบประมาณ 2565

MOIT 2  : ไตรมาสที่ 2

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

        9.1 แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ รพ.พนา ประจำปีงบประมาณ 2566

        9.2 แผนปฏิบัติราชการ คปสอ.พนา ประจำปีงบประมาณ 2566

10. รายงานผลของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566

MOIT 2  : ไตรมาสที่ 4

10. รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการรอบ 12

MOIT 3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT : 4  หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

        1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน

        1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการและงบลงทุน)

        1.4 คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

        1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

        2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

        2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

        3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

        3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

        3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT : 4 ไตรมาสที่ 2

1.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2566

2. สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงานและงบลงทุน ปี 2566

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT : 4 ไตรมาสที่ 3

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ หมวดงบดำเนินงาน งบลงทุน ไตรมาสที่ 3

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT : 4 ไตรมาสที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566

1.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2566

2.สรุปผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงานและงบลงทุน ปี 2566

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT : 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.สรุปผลการจัดหาพัสดุ

          2.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2565

          2.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

          3.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT : 5 ไตรมาสที่ 2

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566

3. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

4. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2566

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT : 5 ไตรมาสที่ 3

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2566

3. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

4. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2566

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT : 5 ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฏาคม 2566

3. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2566

4. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2566

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. บันทึกข้อความลงนามในนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2566

2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปี 2566

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. บันทึกข้อความลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

5. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 7: หน่วยงานมีการรายงานประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคคลการฯ รอบ เมย.65 – ก.ย.65

2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก

3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

5. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคคลการฯ รอบ ต.ค.65 – มี.ค.66

6. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก

7. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก

8. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT : 7 ไตรมาสที่ 3

1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการของบุคคลการฯ

2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก

3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 9 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน

1. มีคู่มือปฏิบัติงานการับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

2. มีคู่มือปฏิบัติงานการับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

MOIT 10 : ไตรมาสที่ 2

1. บันทึกข้อความทู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

2. สรุปลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

3. สรุปลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 10 : ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

2. รายงานสรุปผลข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน

3. สรุปลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

4. สรุปลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 11 :  หน่วยงานมีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงกาและปรากฎการณ์ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

2. โครงการ/กิจกรรม

3. รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรม

4. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

5. ภาพกิจกรรม

6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 12 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุกลไกการกำกับติดตามในปีงบประมาณ 2566

1. บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง ประกาศ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2. ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 12 : ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานมีการสรุปรายงานกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของหน่วยงานปีงบประมาณ 2566

1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบในรายงาน

2. รายงานสรุปผลการกำกับติดตามตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 13 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจ่ายยาตามสิทธิ์การรักษาพยาบาลข้าราชการ

1. บันทึกข้อความลงนามรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานเรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมกรจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาฯ พ.ศ.2566

2. รายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานเรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมกรจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาฯ พ.ศ.2566

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 14 : หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ

1. บันทึกข้อความลงนามในข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

4. หนังสือแจ้งเวียน

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 15 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2566

1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการป้องกันฯ

          1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

          1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

          2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

          2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

          2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16 : หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี 2566

1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          1.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ

          1.2 สรุปรายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

          1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

          2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

          2.2 สรุปรายงานผลตามปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

          2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16 : ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ

2. สรุปรายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

5. สรุปรายงานผลตามปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 17 : ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 อย่างเป็นระบบ

1. บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566

2. รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566

3. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

4. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 17 : ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566 อย่างเป็นระบบ

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบในรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566

2. แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2566

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 18 : หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบในคำสั่ง ประกาศ และขออนุญาตเยแพร่ข้อมูล

2. มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19 : หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมหรือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีกาเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

1. บันทึกข้อความที่ผู้บริการลงนามรับทราบรายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน

2. รายงานการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19 : ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบในรายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

2.  แบบรายงานกรณีการดำเนินการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

3. แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

MOIT 20 : หน่วยงานมีหลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2. โครงการ

3. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

4. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม

5. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

6. ภาพกิจกรรม

7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 21 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานของผู้บริหารต่อสาธารณ

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

3.  กิจกรรมประกาศเจจำนงของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

4. ภาพถ่ายกิจกรรม

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 22 : หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

1. บันทึกข้อความลงนามรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

MOIT 22 : ไตรมาสที่ 4

1. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามรับทราบผลการกำกับติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

2. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

3. แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

           

Message us
WordPress Lightbox