เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

 
สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 4,214
  • Yesterday: 16,492
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 10,024,981
  • 2021: 8,034,543
  • 2022: 447,389
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:980
  • Daily: 23,514
  • Monthly: 715,234
  • Yearly: 8,582,714
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
   ITAโรงพยาบาลพนา ปีงบ 2565


  MOIT 1  :  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
  1.คำสั่ง / กรอบแนวทาง

  1.1   บันทึกข้อความลงนามในคำสั่งและมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


  1.2   คำสั่ง มาตรการ กลไกล หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


  1.3   กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


  1.4   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


  2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)


  MOIT 2  : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

  1.      ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

  1.1   ข้อมูลผู้บริหาร

  1.2   นโยบายของผู้บริหาร

  1.3   โครงสร้างของหน่วยงาน

  1.4   หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1.5   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

  1.6   ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2565

  1.7   ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

  1.8   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

       2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

       3.พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

       4.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

       5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

       6.อินโฟกราฟฟิคคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

       7.ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

       8.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

       9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

      10.พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

      11. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงาน)

      12.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ)       

      13.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน)

      14.คู่มือการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา

  อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

      15.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

      16.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

      17.1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

      17.2 แบบเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ(แผนการจัดหา

      17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

      7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560ฯ

     17.5 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือน ต


  MOIT 3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

              3.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

             3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    MOIT : 4  หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 

            4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            4.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

                        4.2.1 รายงานผลของแผนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน)

                        4.2.2 รายงานผลของแผนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบดำเนินงาน)

            4.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  (งบดำเนินการและงบลงทุน)

                 4.3.1 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2565

                 4.3.2 แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2565

                 4.3.3 แผนจัดซื้อวัสดทันตกรรม ปีงบประมาณ 2565

                 4.3.4 แผนจัดซื้อวัสดุ Lab ปีงบประมาณ 2565

                 4.3.5 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์สมุนไพร ปีงบประมาณ 2565

                 4.3.6 แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ ปีงบประมาณ 2565

            4.4 คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

            4.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  MOIT : 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

            5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

            5.2 สรุปผลการจัดหาพัสดุ

                  -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม  2564

                  -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน  2564

                  -แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม  2564

            5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2021-12-28 (78 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]