เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
เอกสารดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ คลิกที่นี่
สรุปผลการดำเนินงาน คลิกที่นี่
กรอกข้อมูลผลงาน คลิกที่นี่
สาระสนเทศ

 
สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 3,202
  • Yesterday: 49,947
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 11,014
  • 2011: 83,235
  • 2012: 113,705
  • 2006: 4
  • 2013: 193,023
  • 2014: 269,190
  • 2015: 438,632
  • 2015: 438,632
  • 2016: 304,650
  • 2017: 4,996,171
  • 2018: 10,687,586
  • 2019: 11,514,116
  • 2020: 10,024,981
  • 2021: 8,034,543
  • 2022: 4,970,063
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:1,899
  • Daily: 45,586
  • Monthly: 1,386,602
  • Yearly: 16,639,046
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จังหวัดอำนาจเจริญ
 • สสจ.อำนาจเจริญ
 • สสอ.เมือง
 • สสอ.เสนางคนิคม
 • สสอ.ลืออำนาจ
 • สสอ.พนา
 • สสอ.ปทุมราชวงศา
 • สสอ.หัวตะพาน
 • สสอ.ชานุมาน
 • รพ.อำนาจเจริญ
 • รพ.ปทุมราชวงศา
 • รพ.พนา
 • รพ.หัวตะพาน
 • รพ.ลืออำนาจ
 • รพ.ชานุมาน
 • รพ.สต.ตำบลน้ำปลีก
 • สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 • ศูนย์แพทย์แผนไทย รพ.พนา
 • เทศบาลตำบลพนา
 • ลิงค์ สปสช.


    

    
  มาตรวจสุขภาพกันดีกว่า

    ตรวจวัดความอ้วน

    ทดสอบวัดสายตา
    คำนวณกำหนดคลอด
    นับระยะปลอดภัย
  งานพัฒนาคุณภาพ (HA)
  ทีมHRD
  โรงพยาบาลพนายินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่ โทรศัพท์ 045-463-114-5 โทรสาร 045-463-114-5 ต่อ 131
   ITAโรงพยาบาลพนา ปีงบ 2564


  EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการฯ


  EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  EB 3 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
  EB 4 หน่วยงานมีมาตรการและวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ
  EB5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

  EB6   1. บันทึกข้อความขออนุญาตลงนามในนโยบาย และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2. ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล        

  EB 7   หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้

            มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

       7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

       7.2 ประกาศมาตรการกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

       7.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

       7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงให้ทราบทั่วทั้งองค์กร (ยังไม่มี)

       7.5 หนังสือแจ้งเวียนมาตรการกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและแบบฟอร์มแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่ายเว็ปไซต์

  EB8   1.บันทึกข้อความลงนาในประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี และปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร

           3. ผลการปฏิบัติราชการประจำปีบุคลากร รอบ 2 ปี 2563

           4. ผลการปฏิบัติราชการประจำปีบุคลากร รอบ 1 ปี 2564

          5. รายงานผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ เมษายน 2564 

  EB 9  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  

  (1.1) บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ

  (1.2) โครงการเสริมสร้างวินัยและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

           (1.3) รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
           (1.5) สรุปรายงานผลการจัดอบรมตามโครงการ

           9.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

           9.2 โครงการ

           9.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

  EB10 คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

           1.บันทึกข้อความขอนำข้อมูลเผยแพร่เชิงสถิติและปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

           3. สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน

           4. ช่องทางการร้องเรียน

  EB 11 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

            1.บันทึกข้อความขอนำข้อมูลเผยแพร่เชิงสถิติและปรากฏการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2. สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

           3. สรุปรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

           4. สรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกบเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ปี 2564 

         ( 2.2)  สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
         ( 3.2)  สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน

         ( 4)  สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน

  EB 12  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

         12(1.1)  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงกาและปรากฎการณ์ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

         12(1.2)  โครงการ/กิจกรรม

         12(1.3)  รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

         12.2 รายงานการประชุมโครงการ/กิจกรรม

         12.3 จะเอาลิงค์เดียวกับข้อ 12.2 ไม่ต้องทำ

         12.4 รายงานติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก

         12.5 ภาพประชุมคัดเลือกโครงการ/ภาพกิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจ

         12.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการฯ

         12.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 

  EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

         13.1 บันทึกข้อความขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

         13.2 มาตรการป้องกันการรับสินบน

         13.3 แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน

         13.4 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันกรรรับสินบนทุกรูปแบบ

  EB14   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

          14.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          14.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ

          14.3 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ และผังกระบวนงานการยืมพัสดุ

          14.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ

  EB15   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ

          15.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          15.2 แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ และผังกระบวนงานการยืมพัสดุ

          15.3 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ

  EB16   เจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชน

          16.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริต

          16.3 คำรับรองปฏิบัติราชการ

          16.4 รูปถ่ายประกอบ

  EB17   การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          17.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          17.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

  EB 18 หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

        18.1 รายงานผลการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

        18.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและส่งการปรากฎการณ์ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

        18.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

        18.4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบและส่งการปรากฎการณ์ขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

        18.5 รายงานผลการกำกับติดตามงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม

        18.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

       18.7 แบบฟอร์ม 2 แบบรายงานติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน (กันยายน 2564)
       18.9 บันทึกรายงานการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติงานส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ไตรมาสที่ 4  รอบ 12 เดือน

   
  EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

         19.1 บันทึกข้อความขอเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

         19.2 สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

         19.3 สรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

         19.4 บันทึกข้อความเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

         19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
  EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ฯ

         20.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

         20.2 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

         20.3 แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

         20.4 รายงานผลการกำกับติดตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
  EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

         21.1 หลักฐานการอบราให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

               1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

               2. โครงการ

          21.2  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

          21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม

          21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

          21.5 ภาพกิจกรรม (จะเอาภาพใน EB 9)

          21.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

  EB 22

          EB 22.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการ

          EB 22.2 โครงการ

          EB 22.3 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม กิจกรรม

          EB 22.4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ กิจกรรม

          EB 22.5 รายงานผลการจัดโครงการ กิจกรรม

         EB 22.6 ภาพกิจกรรม สถานที่จัดโครงการ

  EB 23 หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรมSTRONG”

            23.1 หนังสือแต่งตั้งคณะทำงาน/คำสั่ง/ประกาศ/โครงการ

            23.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม

            23.3 รายชื่อสมาชิกชมรม

            23.4 รายงานผลการดำเนินงานของชมรม

            23.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

          23.6 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา ชมรม STRONG   รอบ  12 เดือน

          23.7 ภาพกิจกรรมของจิตอาสาชมรม STRONG

  EB24  ข้อมูลแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษย์และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน

          24.1 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          24.2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

          24.3 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

          24.4 หนังสือแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ 

         24.5 รายงานกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


  EB5 สรุปผลการจัดพัสดุ

            -แบบ สขร.เดือนธันวาคม  2563

            -แบบ สขร.เดือนมกราคม 2564

            - แบบ สขร.เดือนกุมภาพันธ์ 2564

            - แบบ สขร.เดือนมีนาคม 2564


  สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงพยาบาลพนา รักษาดุจญาติมิตร All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2020-12-19 (982 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]